Magazín o bývaní

Vlastnosti a značenie rezistorov

2.29K 0

Každý elektrický obvod, či už sa jedná o jednoduché alebo zložité vetvené zapojenie, je vybavený pasívnou súčiastkou, ktorej úlohou je účinne znižovať alebo regulovať prúd pretekajúci obvodom a tým zaistiť jeho stabilitu, alebo dosiahnuť konkrétnej funkčnosti – rezistorom. Rezistory sa vyrábajú z rôznych materiálov a vo variabilných konštrukčných riešeniach umožňujúcich efektívne meniť ich vlastnosti, a tým i účel. Hlavným cieľom montáže rezistora do elektrického obvodu je vytvorenie vhodných podmienok pre tok prúdu a jeho usmerňovanie tak, aby napájanie funkčných súčiastok bolo realizované podľa potrieb konkrétnej aplikácie.

Vlastnosti rezistorov

Rezistory sa z fyzikálneho hľadiska členia do dvoch základných kategórií charakterizovaných funkčným prevedením – na pevné a premenné typy. Pevné typy majú stanovený odpor, ktorý mení napätie alebo prúd v danej časti obvodu na požadovanú hodnotu. Premenné rezistory pracujú v stanovenom rozsahu a umožňujú regulovať aktuálny odpor v závislosti na konkrétnej potrebe. Účelové riešenie sa premieta do konštrukčného a materiálového prevedenia rezistora. Pri vyberaní vhodnej súčiastky pre konkrétny obvod je tak potreba sa orientovať na základe vlastností rezistor.

Menovitá a skutočná hodnota odporu rezistora

Odpor predstavuje hodnotu, ktorá je udávaná výrobcom a merateľná pomocou elektrických meracích zariadení. Táto hodnota vstupuje do výpočtov obvodových charakteristík a stanovuje definovaný alebo maximálny odpor, ktorého je možné jeho prostredníctvom dosiahnuť. Skutočná hodnota odporu je spravidla v tolerancii hodnoty menovitej.

Elektrická pevnosť a menovitá zaťažiteľnosť

Tieto charakteristiky rezistora predstavujú obmedzujúce limity pre použitie v obvode – elektrická pevnosť udáva maximálne napätie, ktoré môže rezistorom prechádzať, menovitá zaťažiteľnosť potom maximálnu hodnotu prúdu prevedenú na tzv. stratový výkon.

Teplotný súčiniteľ

Tento parameter definuje, v akom pomere sa mení hodnota odporu súčiastky v závislosti na teplotných podmienkach odporu. Teplotný súčiniteľ rezistora je určujúci najmä v súvislosti s aplikačnými požiadavkami.

Značenie rezistorov

Vlastnosti rezistora sú špecifikované v jeho označení. To môže byť realizované tromi základnými postupmi, a to:

  • písmenovým kódom
  • číselným kódom
  • farebným označením

Písmenové označenie sa skladá zo základného kódu a prípony, ktoré sú vyjadrením menovitého zaťaženia a jeho tolerancie. Číselný kód označuje hodnotu odporu rezistora. Farebné kódovanie je riešené prúžkami, ktorých farba a poradie určujú hodnotu odporu a toleranciu na základe špeciálneho tabuľkového kľúča. Kľúč k dešifrovaniu farebného označenia je spravidla uznávaný globálne, prípadne ho upravuje konkrétny výrobca.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.