Ceny súťaže Stavba roka
Nominácie na hlavnú cenu  »
Hlavná cena titul Stavba roka 2009  »
Ceny za celospoločenský prínos
Cena ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR  »
Cena primátora hlavného mesta
SR Bratislavy  »
Ceny vyhlasovateľov
Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela  »
Cena Technického a skúšobného
ústavu stavebného, n.o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe  »
Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s.r.o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela  »
Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela  »
Cena Združenia pre rozvoj slovenskej
architektúry a stavebníctva • ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela  »
Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. BYTOVÝ DOM ROKA 2009 (vrátane rodinného domu).  »
Cena Zväzu stavebných podnikateľov
Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie  »
Internetové hlasovanie "o najkrajšiu stavbu" v súťaži Stavba roka 2009 na portáli zoznam.sk od 24. augusta 2009 do 20. septembra 2009  »
HLAVNÁ CENA STAVBA ROKA 2009

Hlavnú cenu STAVBA ROKA 2009 odborná porota udelila stavebnému dielu:

Obchodno–administratívne centrum Trosky, I. a II. Etapa
novostavba
Banská Bystrica, Trosky
 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Marián ŠOVČÍK, CSc., Ing. arch. Pavel ZÁRIŠ, Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD., Ing. arch. Juraj KALUS
 • Hlavný projektant: AMŠ Partners, spol. s r. o.
 • Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
 • Stavebník: VAV Invest, s. r. o., Europa Business Center, a. s.
 • Investičné náklady s DPH: 107,19 mil. €
 • Stavebné náklady s DPH: 87,44 mil. €
 • Lehota výstavby: 08/2004 – 04/2008
UDELENÁ ZA
 • počin, ktorý je svojím dopadom pre mesto Banská Bystrica zásadný - jasná odpoveď, akým smerom optimálne pokračovať s výstavbou pri nových centrách pre občiansku vybavenosť tak, aby nové potreby boli organicky prepojené so štruktúrou existujúceho postupne vznikajúceho mesta vrátane jeho historického jadra,
 • už dnes dispozičnými možnosťami v existujúcom novovybudovanom komplexe a pripravenými terénnymi úpravami predurčená možnosť rozšírenia obchodno-administratívneho centra Trosky severným smerom, ktorý by v budúcnosti viedol k zväčšeniu komplexnosti súboru po stránke jeho ďalších funkcií,
 • dômyselné riešenie vnútorných dispozičných väzieb s maximálnou snahou o humanizáciu komunikačných priestorov, a to najmä osvetlením väčšiny pasáží a chodieb denným svetlom alebo použitím zelene na pojazdnej i pochôdznej ploche nad 2. NP medzi ESC a EBS vrátane ozelenenia okolitých plôch budov komplexu.
 • na Slovensku ojedinelý systém iluminácie s možnosťou darebných zmien a svetelných efektov na odrazových častiach fasády a iluminácia zasklených plôch diódami.
STRUČNÁ TECHNICKÁ INFORMÁCIA

Administratívno-obchodný komplex Trosky je vynikajúco a príkladne realizovaný veľkorysý investičný zámer architektonickým a urbanistickým riešením, stavebno-konštrukčným riešením a stavebnou realizáciou, s predpokladom jeho ďalšieho rozvoja, ktorý je pre mesto Banská Bystrica zásadný. Svojím dômyselným urbanistickým riešením jasne odpovedá, aký smer je optimálny pre pokračovanie s výstavbou pri nových centrách pre občiansku vybavenosť tak, aby nové potreby mesta boli organicky prepojené so štruktúrou existujúceho a postupne vznikajúceho mesta moderného, vrátane prepojenia s jeho historickým jadrom.
Pozitívom je vyriešenie tranzitnej i miestnej dopravy v blízkosti celého komplexu zabezpečením nekomplikovaných príjazdov s dostatočným počtom parkovacích miest. Dôsledné riešenie vnútorných dispozičných väzieb s maximálnou snahou o humanizáciu komunikačných priestorov, a to najmä osvetlením väčšiny pasáží a chodieb denným svetlom alebo použitím zelene na pojazdnej i pochôdznej ploche. nad 2. NP medzi ESC a EBS.
Zásadným prínosom je bezkonfliktné prepojenie pešej zóny z historického centra v prijateľnej dochádzkovej vzdialenosti. Pozitívom je aj možnosť rozšírenia komplexu severným smerom predurčené dispozičnými možnosťami.
Na výškovej budove je použitý na Slovensku ojedinelý systém iluminácie s možnosťou farebných zmien a svetelných efektov.